skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Pravilnik o poslovanju Osrednje knjižnice Celje

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje (Uradni list RS 196/2021) je direktorica Osrednje knjižnice Celje, s soglasjem Sveta zavoda Osrednje knjižnice Celje, sprejela
Pravilnik o poslovanju Osrednje knjižnice Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Predmet pravilnika in splošno
1. člen

Pravilnik o poslovanju Osrednje knjižnice Celje (v nadaljevanju knjižnica) določa vrste storitev, pravila članstva, načine uporabe knjižnice in njenih storitev ter ureja odnose med uporabniki, člani in knjižnico. Velja v knjižnicah Celje, Dobrna, Šmartno v Rožni dolini, Štore in Vojnik, za zaposlene, člane in uporabnike knjižnice.
Knjižnice so za uporabnike odprte po poslovnem času, ki ga sprejme Svet knjižnice v skladu z letnim načrtom obratovanja knjižnice.
Jezik poslovanja v knjižnicah je slovenski.
V pravilniku uporabljene jezikovne oblike v moškem spolu veljajo za moški in ženski spol.

II. STORITVE KNJIŽNICE, UPORABNIKI IN ČLANI
Storitve knjižnice
2. člen

Knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve:
• vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
• uporabo javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga, drugih katalogov knjižnice ter podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
• dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
• posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
• izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
• medknjižnično izposojo,
• usposabljanje za uporabo knjižnice,
• pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva in informacij ter pri uporabi knjižnice,
• seznanjanje z novostmi v knjižnici,
• preslikovanje iz gradiva, ki je last knjižnice,
• rezerviranje knjižničnega gradiva,
• uporabo knjigomatov, računalnikov in druge tehnične opreme za uporabnike,
• dostop do svetovnega spleta,
• udeležbo pri dejavnostih in prireditvah.

Uporabniki in člani knjižnice
3. člen

Knjižnico lahko uporabljajo člani in nečlani. Člani so uporabniki, fizične ali pravne osebe, ki so vpisane v knjižnico in imajo veljavno letno članstvo. S podpisom pristopne izjave ob vpisu v knjižnico so zavezani k spoštovanju pravil knjižnice. Člani lahko v polnem obsegu uporabljajo vse knjižnične storitve v vseh enotah. Uporabnikom, ki jim je članstvo poteklo in tistim uporabnikom, ki niso včlanjeni v knjižnico, knjižnica omogoča uporabo storitev, za katere ne vodi evidenc o izposoji in drugih evidenc.

III. PRAVILA POSLOVANJA Z UPORABNIKI
Včlanitev – vpis v knjižnico
4. člen

Včlanitev v knjižnico se izvede na podlagi vpogleda v veljavni osebni dokument ter izpolnjene in podpisane vpisnice s pristopno izjavo. Otrokom ali mladini do 15. leta starosti in osebam, ki jim je dodeljeno skrbništvo, vpis v knjižnico odobrijo starši ali skrbniki, ki zanje podpišejo vpisnico. Za otroke ali mladino do 15. leta starosti je potreben vpogled v osebni dokument starša ali skrbnika.
Mladostniki od 15. do 18. leta se lahko vpišejo samostojno, če predložijo svoj osebni dokument in podpišejo vpisnico s pristopno izjavo.
S podpisom na vpisnici se oseba obveže k spoštovanju Pravilnika o poslovanju Osrednje knjižnice Celje, potrjuje resničnost zapisanih osebnih podatkov in sprejema odgovornosti, ki izhajajo iz članstva.
Člani (starši ali skrbniki), ki v knjižnici niso poravnali svojih terjatev, lahko svoje nepolnoletne otroke vpišejo le pod posebnimi pogoji, z omejitvami izposoje.
Pred vpisom je knjižnica dolžna omogočiti bodočim članom, staršem in skrbnikom vpogled v Pravilnik o poslovanju in cenik (cenik je Priloga 2 pravilnika).
Član, ki je posameznik - fizična oseba, oziroma oseba, ki ji je dodeljeno skrbništvo nad otrokom, mlajšim od petnajst (15) let, je knjižnici, na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu, dolžan posredovati:
• ime in priimek,
• datum in kraj rojstva,
• naslov stalnega oziroma začasnega bivališča,
• kategorijo člana,
• podatke za obveščanje (kontaktna telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte).
Knjižnica ima, zaradi zagotavljanja točnosti podatkov ob vpisu, pravico do vpogleda:
• v veljavni osebni dokument s sliko (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) za fizično osebo.
• v potni list, osebno izkaznico ali drug osebni dokument s sliko ter potrdilo o začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji za tujega državljana z začasnim prebivališčem v Sloveniji.
• v vpisnico z žigom in podpisom odgovorne osebe, ki za urejanje poslovanja s knjižnico na vpisnici pooblasti določeno kontaktno osebo (največ tri) za pravno osebo. Pooblaščena oseba odgovarja za člansko izkaznico, za vse kršitve poslovnika pa odgovarja pravna oseba.
Namen zbiranja navedenih podatkov je včlanitev posameznika v knjižnico, da bi lahko uporabljal storitve, ki jih knjižnica omogoča le članom, in sicer zaradi zagotavljanja sledljivosti izposojenega knjižničnega gradiva, obnavljanja poškodovanega knjižničnega gradiva, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, vezanih na uporabo določenih vrst knjižničnega gradiva, izpolnjevanja obveznosti, vezanih na avtorske in sorodne pravice in podobno. Podatki so potrebni tudi za zagotavljanje statističnega spremljanja in posredovanje državnim organom ter drugim pooblaščenim uporabnikom.
Z izrecnim soglasjem člana, lahko upravljavec zbira:
• podatke o izobrazbeni ravni.
Namen zbiranja navedenih podatkov je potreba načrtovanja nabave knjižničnega gradiva ter organizacije storitev za ciljne skupine.
Član, ki je pravna oseba, posreduje knjižnici podatke, ki so dostopni iz javnih evidenc (uradni naziv, polni naslov sedeža in organizacijske enote, ime in priimek odgovorne osebe), ter na podlagi tega pravilnika tudi:
• ime in priimek pooblaščene osebe za izposojo gradiva,
• kontaktno telefonsko številko pooblaščene osebe,
• kontaktni elektronski naslov pooblaščene osebe.
Pooblaščena oseba je posameznik - fizična oseba, ki je kontaktna oseba in deluje v imenu in za račun pravne osebe, ki je član knjižnice.
Namen zbiranja navedenih podatkov je komuniciranje s pooblaščeno osebo za izposojo gradiva v okviru storitev knjižnice.
Članstvo velja eno leto od dneva vpisa in se obnovi ob poteku oziroma prvi izposoji ali podaljšanju gradiva. Članstvo v knjižnici se uveljavlja s člansko izkaznico.

Spremembe osebnih podatkov članov
5. člen

Član je dolžan v 15 dneh obvestiti knjižnico o vsaki spremembi naslova bivališča ali naslova pravne osebe ter o spremembi osebnih ali kontaktnih podatkov (elektronski naslov, telefonska številka).
V primeru spremembe osebnih podatkov ali podatkov o pravni osebi mora član knjižnici omogočiti vpogled v osebni dokument ali ustrezno dokazilo. V nasprotnem primeru sam nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi tega, ker knjižnica z njim ni mogla priti v stik. Kadar je zaradi spremembe osebnih podatkov potrebno zamenjati izkaznico, nosi stroške zamenjave knjižnica.

Članarina
6. člen

Višino letne članarine za posamezne kategorije članov določa veljavni cenik (cenik je Priloga 2 pravilnika), ki je dostopen v vsakem oddelku in je objavljen tudi na spletnem mestu Osrednje knjižnice Celje.
Plačila članarine so oproščeni:
• brezposelne osebe,
• otroci in mladina do 18. leta starosti, oziroma do zaključka srednješolskega izobraževanja, vendar ne dlje kot do dopolnjenega 21. leta starosti,
• člani Društva bibliotekarjev Celje,
• invalidi z 80 % (in več) invalidnostjo,
• prejemniki socialne pomoči na predlog Centra za socialno delo.
Članom, imetnikom evropske kartice za invalide, priznavamo 50 % popust na letno članarino.
Člani, ki uveljavljajo nižje cene članarine ali so oproščeni plačila članarine, dokažejo svoj status z ustreznim uradnim dokumentom.
Knjižnica upošteva:
• potrdilo o brezposelnosti Zavoda RS za zaposlovanje, ki ne sme biti starejše od enega meseca,
• potrdilo o prejemanju denarne socialne pomoči Centra za socialno delo s priporočilom Centra za socialno delo,
• veljavno člansko izkaznico Društva bibliotekarjev Celje,
• odločbo o stopnji invalidnosti,
• evropsko kartico ugodnosti za invalide,
• veljavno potrdilo o šolanju na srednješolski, dodiplomski ali podiplomski stopnji za tekoče šolsko oziroma študijsko leto ali dijaško oziroma študentsko izkaznico z veljavno nalepko za tekoče šolsko oziroma študijsko leto.
Vpisnino član praviloma poravna takoj, nadaljnja podaljšanja letnega članstva pa najkasneje po enem mesecu od evidentiranja članarine. Knjižnica omogoča spletna plačila.
Direktor knjižnice lahko za posameznike ali skupine na podlagi pisne prošnje in ob posebnih dogodkih (npr. dan knjige, kulturni praznik …) odobri brezplačno članarino, določi drugačno višino članarine ali pogoje poslovanja.
Članstvo v knjižnici preneha:
• na pisno zahtevo člana,
• eno leto po zadnjem podaljšanju članstva, če član ni aktiven,
• zaradi grobih kršitev določb tega pravilnika.
Oseba, ki ne želi biti več član knjižnice, lahko z zahtevkom za izbris iz evidence članov knjižnice pisno zahteva izbris svojih podatkov iz knjižničnih evidenc, pri čemer da na vpogled osebni dokument s sliko. Izbris iz evidenc je možen pod pogojem, da je uporabnik v vseh oddelkih poravnal svoje obveznosti do knjižnice. Plačane članarine knjižnica ne vrača.
Če letna članarina ni poravnana, član pa ni izrazil zahteve za prenehanje članstva, članstvo ni aktivno. Neaktivne člane knjižnica po enem letu, skladno z Zakonom o knjižničarstvu, izbriše iz evidence. Knjižnica izbriše članske podatke neaktivnih članov, če ti nimajo obveznosti do knjižnice.
Članstvo lahko preneha tudi zaradi večjih kršitev tega pravilnika in kršitev javnega reda in miru. O izpisu iz članstva zaradi kršitev odloča direktor na pisni predlog vodje oddelka. O tem se izda sklep, na podlagi katerega se članu za določen čas odvzamejo vse ali le nekatere pravice do uporabe in obiskovanja knjižnice. Ob tem je član dolžan poravnati vse svoje obveznosti do knjižnice.

Članska izkaznica in člansko geslo
7. člen

Član prejme ob vpisu izkaznico ali potrdilo za dvig članske izkaznice. Potrdilo uporablja, dokler v knjižnici ne dobi članske izkaznice. Vse knjižnične storitve, ki zahtevajo člansko evidenco, so članom na voljo le ob predložitvi potrdila ali članske izkaznice, ki se glasi na njihovo ime. Član lahko pri poslovanju s knjižnico, kjer deluje brezžično omrežje, uporablja tudi kodo članske izkaznice, ki se zanj generira ob prijavi v Mojo knjižnico mCOBISS-a, ali izkaznico, generirano v mobilnih aplikacijah. Identifikacija s člansko črtno kodo je ob vsakem obisku obvezna.
Potrdilo in članska izkaznica nista prenosljiva na drugo osebo. Knjižničar ima pravico, da ob sumu zlorabe preveri identiteto imetnika in od obiskovalca zahteva vpogled v osebni dokument s sliko. Če ugotovi kršitev določila o neprenosljivosti, ukrepa z odvzemom izkaznice. Knjižnica o odvzemu izkaznice člana pisno obvesti.
Član je izkaznico dolžan varovati pred izgubo, zlorabo in poškodbami. V primeru izgube ali kraje je odgovoren za vse posledice njene uporabe, dokler knjižnice ne obvesti o tem. Izgubo ali krajo mora takoj sporočiti knjižnici. V primeru mladoletnosti člana so za to odgovorni starši oziroma skrbniki. Člani so materialno in kazensko odgovorni za zlorabo članske izkaznice. Izgubljeno, ukradeno ali poškodovano izkaznico knjižnica nadomesti na stroške člana.
Član ima pravico zaprositi za brezplačno zamenjavo obrabljene izkaznice, če so od njene izdelave pretekla najmanj tri leta.
Pravnim osebam, ki so članice knjižnice, lahko knjižnica dodeli največ tri izkaznice.

Izposoja in uporaba gradiva
8. člen

Knjižnica izposoja in daje v uporabo knjižničarsko obdelano in opremljeno gradivo. Knjižnično gradivo smejo izposojati samo knjižnični delavci. Večino gradiva si je mogoče izposoditi na dom, pri nekaterih vrstah gradiva pa velja omejitev in se lahko izposodijo le za čitalniško rabo v knjižnici.
Knjižnično gradivo, ki ga želijo obiskovalci uporabljati v knjižnici, se lahko uporablja le v oddelku, kjer je gradivo postavljeno. Prenos v druge dele knjižnice ali v čitalnico brez evidentiranja izposoje ni dovoljen.
Knjižnica na dom ne posoja redkih in dragocenih del, čitalniškega gradiva, ki je podpora študijskemu delu v knjižnici, gradiva, ki predstavlja nesamostojne dele celote (priloge, tabele, deli multimedijskih kompletov ipd.) in zadnjih ali vezanih številk časopisov.
Izposoja je možna na podlagi veljavne članske izkaznice in veljavnega članstva. Član si lahko izposodi gradivo za določeno izposojevalno dobo, ki jo knjižnica določi po tipu gradiva (izposojevalni roki so objavljeni v Prilogi 3 pravilnika). Čas izposoje je razviden iz spletnega kataloga in je objavljen na spletni strani knjižnice (Izposoja – tabela rokov). Ob izposoji se roki vrnitve natisnejo na knjižničnem izpisku.
Izposoja na samopostrežnih knjigomatih je mogoča le s člansko izkaznico. Član najprej registrira svojo člansko izkaznico oziroma njeno elektronsko različico, nato pa vso gradivo, ki si ga želi izposoditi na dom. Po zaključku izposoje se mora odjaviti. Za napake, nastale zaradi neupoštevanja navodil, in posledice, ki lahko nastanejo zaradi zapuščanja knjigomata sredi postopka in brez odjave, knjižnica ne odgovarja.
Član si ne sme izposoditi več izvodov istega naslova. Knjižnični delavec sme pred izposojo od nosilca članske izkaznice zahtevati osebni dokument s sliko, prav tako je uporabnik knjižnice ob izhodu dolžan pokazati knjižnično gradivo, člansko izkaznico oziroma njeno elektronsko različico in osebni dokument s sliko. Član ali pooblaščenec je dolžan ob izposoji preveriti stanje gradiva in opozoriti na poškodbe. Knjižničar je dolžan poškodbe popisati.
Za izposojeno gradivo so člani odgovorni, dokler je izposojeno na njihovo ime. Izposojenega gradiva ni dovoljeno posojati drugim osebam, čeprav gre za člane knjižnice.
Pravne osebe si gradivo izposojajo z medknjižnično izposojo ali prek pooblaščene kontaktne osebe, ki se identificira s člansko izkaznico.

Izposoja s pooblastilom in dostava na dom
9. člen

Knjižnično gradivo lahko izjemoma prevzame tudi oseba, ki ni imetnik izkaznice, vendar le s pooblastilom imetnika. Knjižničar lahko od prevzemnika zahteva vpogled v njegov osebni dokument s sliko. Ob prevzemu gradiva pooblaščenec prejme izpisek, ki bi ga sicer prejel član.
Članom knjižnice, ki zaradi invalidnosti, bolezni ali starosti ne morejo obiskati knjižnice, knjižnica po dogovoru dostavlja želeno gradivo na dom. O izboru gradiva, pogostosti izposoje in terminih obiskov se član in knjižnica usklajujeta.

Izpisi in računi
10. člen

Član dobi ob izposoji tiskan izpis evidence stanja v obiskanem oddelku (seznam gradiva in seznam neporavnanih obveznosti). Član lahko izbere pošiljanje izpisa evidence stanja po elektronski pošti. Ob poravnavi denarnih terjatev dobi uporabnik tudi izpis računa. Vročitev izpisa oziroma računa je s strani knjižničarjev v izposoji obvezna. Uporabnik je dolžan takoj preveriti, ali knjižnični izpis ustreza dejanskemu stanju in urediti morebitno neskladje; preveri zapisane roke vrnitve in podaljšanja rokov, seznam izposojenega in rezerviranega gradiva, evidentirane terjatve …). Kasnejših reklamacij knjižnica ne upošteva. Račun je treba prevzeti in ga zadržati neposredno po odhodu iz knjižnice.
Član lahko za lastne potrebe naroči poseben izpis podatkov o svojih preteklih izposojah v knjižnici. Zaradi varovanja osebnih podatkov je izpis možen le po predhodnem dogovoru s knjižničarjem in ob dodatni identifikaciji z osebnim dokumentom. Stroške izpisa član plača po ceniku (cenik je Priloga 2 pravilnika).
Posameznik lahko z zahtevkom za dostop do osebnih podatkov zahteva pridobitev informacij o lastnih osebnih podatkih, ki se izpolnjuje z namenom posredovanja informacij kateri osebni podatki se vodijo v knjižnici za posamezno fizično osebo in na kakšen način se obdelujejo. Za posredovanje informacij o osebnih podatkih, ki se vodijo v knjižnici, mora vlagatelj predložiti identifikacijski dokument, iz katerega je razvidno, da je dejansko tista oseba, za katero se zahteva seznanitev ali posredovanje osebnih podatkov. V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec, ki vlaga zahtevek za drugo osebo mora poleg lastnega identifikacijskega dokumenta predložiti še identifikacijski dokument in pooblastilo osebe za katero se zahteva posredovanje osebnih podatkov.
Knjižnica posameznikom zagotavlja brezplačen dostop do zahtevkov za uveljavljanje pravic posameznikov, ki jih predpisujejo veljavni predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Podrobnejša določila glede uveljavljanja pravic posameznikov je knjižnica objavila na svoji spletni strani in izobesila v svojih prostorih.
Knjižnica mora na zahteve posameznikov, s katero uveljavljajo svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem (1) mesecu od prejema zahtevka. Rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva (2) dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V takšnem primeru bo knjižnica o podaljšanju, skupaj z razlogi za zamudo, pravočasno obvestila posameznika.

Podaljšanje rokov izposoje
11. člen

Rok izposoje se praviloma podaljša pred iztekom roka. Podaljšanje je izvedljivo, če gradivo ni rezervirano ali nima programske omejitve podaljšanj (npr. gradivo pod tretjim opominom, določeni naslovi revij).
Knjižnica lahko v primeru velikega povpraševanja kateremukoli naslovu določi krajši rok izposoje in/ali začasno ukine možnost podaljšanja roka izposoje.
Podaljšanje se lahko izvede ob obisku knjižnice, samostojno pa na knjigomatih za samostojno izposojo, spletne aplikacije COBISS/Moja knjižnica ali aplikacije za mobilne naprave mCOBISS. Vsi načini zagotavljajo povratno informacijo o uspešnosti podaljšanj in novih datumih vrnitve. V primeru, da podaljšanje ni možno, mora član gradivo pravočasno vrniti.
Telefonsko podaljšanje v knjižnici je namenjeno primerom, ko član zaradi daljše zamude, opomina ali poteka članstva podaljšanja ne more izvesti samostojno. Knjižnica podaljšanje izvede na podlagi njegove članske številke. Če članu podaljšanje rokov preprečuje potek članstva, knjižnica ob podaljšanju izposojevalnih rokov podaljša tudi njegovo članstvo in evidentira ustrezno letno članarino, preveri pa tudi članove kontaktne podatke. Reklamacij na podaljšanje, opravljeno na osnovi osebnega telefonskega klica v knjižnico in na zahteve, poslane na nenamenske naslove, knjižnica ne sprejema; član je dolžan uspešnost teh podaljšanj čim prej še sam preveriti.
Knjižnica ne podaljšuje čakalne dobe čakajočega rezerviranega gradiva in časa, ki ga članu določi za nadomestitev poškodovanih, pogrešanih ali izgubljenih izvodov.

Rezervacije knjižničnega gradiva in obvestila
12. člen

Član lahko rezervira gradivo prek interneta v programu Moja knjižnica ali z aplikacijo za mobilne naprave mCOBISS, pri čemer se vedno identificira s svojo člansko številko. Rezervira lahko prosto ali izposojeno gradivo. Ob rezervaciji izposojenega gradiva je uvrščen na čakalno listo. Gradivo lahko rezervira, če ima v Moji knjižnici vpisano mobilno telefonsko številko in/ali svoj elektronski naslov, da ga knjižnica lahko o prispelem oziroma pripravljenem rezerviranem gradivu obvesti na elektronski naslov ali z SMS obvestilom. Član mora poskrbeti za pravilnost teh podatkov in dostopnost izbranega načina obveščanja. Čakajoče gradivo mora pravočasno prevzeti ali pa svoj prevzem pravočasno preklicati.

Vračilo izposojenega gradiva in druga vračila
13. člen

Izposojeno gradivo član praviloma vrne do izteka roka izposoje, in to med delovnim časom knjižnice, kjer si je gradivo izposodil. Gradivo lahko vrne brez članske izkaznice. Na knjigomatu za samostojno vračilo so vračila možna tudi izven delovnega časa. Morebitno nedelovanje aparata izven delovnega časa knjižnice ni razlog za reklamacijo.
Gradivo, ki ga člani iz različnih razlogov posredujejo knjižnici (za morebitne zamene izgubljenega, poškodovanega gradiva), ali poškodovano in že odpisano knjižnično gradivo, ki ga člani ustrezno nadomestijo ali plačajo, knjižnica vrne ali preda članom. Gradivo lahko prevzamejo v dogovorjenem roku, a najkasneje po enem mesecu. Po tem času knjižnica ni več dolžna hraniti tega gradiva.

Elektronsko obveščanje članov in odgovornost
14. člen

Člani se lahko v »Moji knjižnici« samostojno naročijo na različna elektronska obvestila, ki so jim v pomoč pri vodenju evidence. Dve obvestili knjižnica nastavi sama ob vpisu: obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu in obvestilo o neporavnanih terjatvah; član lahko tudi ob obisku knjižnice zaprosi za spremembe nastavitev. Za nepolnoletne osebe in osebe, ki jim je dodeljeno skrbništvo, naslavljanje teh obvestil določijo starši ali skrbniki. Knjižnica s partnerji ne more zagotoviti povsem zanesljivega obveščanja. Izpadi obvestil, ki niso povzročeni na knjižnični strani, ampak so posledica izpadov omrežja operaterjev, prekinitev električne energije, različnih tehničnih motenj, ne morejo biti predmet reklamacij.


Prekoračitve rokov izposoje in plačilo dolgov
15. člen

Če član gradiva ne vrne pravočasno, začne za vsako izposojeno enoto gradiva teči dnevna zamudnina. V primeru izposoje kompletov je enota gradiva komplet.
Knjižnica nevrnjeno gradivo terja s pisnimi opomini, poslanimi po pošti. Zaporedoma odpošlje tri opomine. Prvi opomin knjižnica izstavi deseti dan po preteku izposoje, nato pa v presledku štirinajstih dni še drugega in tretjega. Tretji opomin se pošlje priporočeno. Za nepolnoletne in osebe, ki jim je dodeljeno skrbništvo, se opomini naslovijo na starše ali skrbnike. Vsak opomin vsebuje izpis nevrnjenega gradiva in datum njegove izposoje, prav tako ceno opomina in dnevne zamudnine ter zamudnine, izračunane na dan izdelave opomina. Stroški zamudnine in opominov se seštevajo. Član je dolžan pregledati izpis na opominu in knjižnici takoj sporočiti pripombe. Knjižnica ne upošteva kasnejših reklamacij.
Član, ki je prejel tretji opomin, ne more poslovati s knjižnico, dokler ne vrne izposojenega gradiva in ne poravna zamudnih stroškov.

Član ne more več koristiti storitev knjižnice, če
• skupne terjatve presegajo znesek, ki ga določi knjižnica, ali
• prejme tretji opomin ali
• ima evidentirane knjižnične terjatve, ki so starejše od 45 dni.
Če član v roku tridesetih dni od izstavitve tretjega opomina ne vrne izposojenega gradiva, se zamudnina ustavi. Knjižnica pa preda terjatev pooblaščeni agenciji za izterjavo.
Dolgovi do knjižnice, ki se izkazujejo le v denarju, so izterljivi tudi brez predhodnega opominjanja. Izterjava se zaračunava v skladu s cenikom pooblaščene organizacije za izterjavo. Za potrebe izterjave so osebni podatki uporabnikov obravnavani v skladu z zakonskimi določili o varstvu osebnih podatkov.
Članu lahko v izjemnih primerih knjižnica omogoči poravnavo terjatev v več obrokih ali odpiše terjatev na osnovi pisne prošnje, ki jo član naslovi na direktorja.

Poškodbe gradiva in opreme, izguba in nadomestilo gradiva
16. člen

Član knjižnice je dolžan izposojeno gradivo varovati pred poškodbami, uničenjem ali izgubo.
Ob izposoji je član dolžan preveriti stanje gradiva in opozoriti knjižničarje na vidne poškodbe ali manjkajoče dele.
V primeru poškodbe gradiva je član dolžan poravnati strošek popravila.
Če popravilo poškodovanega gradiva ni možno ali če je član gradivo izgubil, mora poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestiti z novim ali plačati odškodnino v višini nabavne vrednosti gradiva. Nadomestnemu gradivu ali odškodnini se prištejejo še stroški strokovne obdelave in opreme po ceniku knjižnice (cenik je Priloga 2 pravilnika). Nenadomestljivemu gradivu določi ceno knjižnica.
Če član izgubi ali poškoduje del gradiva v kompletu, je dolžan nadomestiti izgubljeni oziroma poškodovani del ali povrniti stroške celotnega kompleta.
Če član v tridesetih dneh od ugotovitve poškodbe ali izgube gradiva ne nadomesti oziroma poravna, se mu zavede terjatev za odškodnino.
Poškodovanega knjižničnega gradiva član ne sme popravljati sam.

Informacije o knjižničnem gradivu
17. člen

Podatke o gradivu član lahko poišče v računalniškem katalogu COBISS, dostopnem prek spletne strani Osrednje knjižnice Celje ali aplikacije za mobilne naprave mCOBISS. Član lahko dobi kratke informacije o dostopnosti gradiva tudi po telefonu, elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na knjižničnem servisu »Vprašajte knjižničarje«.


Reproduciranje knjižničnega gradiva
18. člen

Knjižnica pri reproduciranju gradiva upošteva Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Svojim članom reproducira le svoje knjižnično gradivo, in to v omejenem obsegu. Nekaterega gradiva ne reproducira. Fotokopije in druge reprodukcije zaračunava po veljavnem ceniku knjižnice. Knjižnica ni odgovorna za reproduciranja, ki jih uporabniki opravijo sami.

Medknjižnična izposoja
19. člen

Gradivo, ki ga knjižnica nima, je mogoče naročiti z medknjižnično izposojo. Storitev je namenjena izmenjavi strokovnega, izobraževalnega in študijskega gradiva. Stroški medknjižnične izposoje se obračunavajo po veljavnem ceniku (cenik je Priloga 2 pravilnika). Rok vrnitve in podaljšanje rokov izposoje za gradivo, izposojeno iz druge knjižnice, določi ta knjižnica. Članu se ta rok izposoje skrajša zaradi pošiljanja po pošti. Naročeno gradivo, ki ga naročnik ne prevzame, knjižnica zaračuna kot realizirano medknjižnično izposojo.
Medknjižnična izposoja gradiva med splošnimi knjižnicami na celjskem območju se izvaja skladno s podpisanim dogovorom o izvajanju medknjižnične izposoje na območju. Splošne knjižnice na območju so: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Knjižnica Laško, Osrednja knjižnica Mozirje, Knjižnica Rogaška Slatina, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Knjižnica Šentjur, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Knjižnica Velenje, Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi in Medobčinska splošna knjižnica Žalec.

Uporaba računalnikov
20. člen

Obiskovalci knjižnice, člani in nečlani, imajo pravico uporabljati računalniško opremo v lasti knjižnice in dostopati do interneta prek knjižničnega omrežja.
Knjižnica je skladno s pravili uporabe akademskega omrežja Arnes dolžna voditi evidenco vseh, ki se v njenem omrežju priključujejo na internet, zato so nečlani pred uporabo računalnikov in interneta dolžni za pridobitev gesla predložiti veljavni osebni dokument s sliko, člani pa se registrirajo s številko izkaznice in članskim geslom.
Knjižnica omejuje in prepoveduje javni dostop do neprimernih ter varnostno tveganih spletnih vsebin. Preprečuje dostop knjižničnih računalnikov do nasilnih, sovražnih vsebin in pornografije, ne dovoljuje rabe knjižničnih računalnikov za sovražno komuniciranje. Knjižničar lahko od obiskovalca zahteva, da prekine pregledovanje neprimernih spletnih vsebin.
Knjižnica nečlanom in mladoletnim članom rabo tudi časovno in prostorsko omejuje. Za zlorabo knjižničnih računalnikov s strani njenih uporabnikov, ne odgovarja knjižnica, temveč kazensko in materialno uporabniki sami.
Uporabo knjižničnih računalnikov in brezžičnega omrežja natančneje opredeljuje poseben knjižnični pravilnik, plačljive postavke pa knjižnični cenik (cenik je Priloga 2 pravilnika).

IV. PRAVICE IN DOLŽNIOSTI KNJIŽNICE DO UPORABNIKOV IN ČLANOV
Dolžnosti knjižnice do uporabnikov in članov
21. člen

Osebje knjižnice je z uporabniki dolžno ravnati v skladu s Pravilnikom o poslovanju. Upoštevati mora veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter zagotavljati varstvo in tajnost podatkov, ki jih ob vpisu ali kasneje člani izročijo knjižnici zaradi evidence članstva. Prav tako je dolžno spoštovati zakonodajo o varstvu avtorske in sorodnih pravic. Knjižničarji pri delu in ravnanju sledijo Etičnemu kodeksu slovenskih knjižničarjev. Do uporabnikov knjižnice so vljudni in spoštljivi, enako pa pričakujejo tudi od obiskovalcev.
Knjižnica je z namenom varovanja zasebnosti uporabnikov storitev knjižnice sprejela sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo podatkov (ang. Data Protection Officer ali DPO), ki izvaja svetovalne in nadzorne naloge na področju varstva osebnih podatkov. Knjižnica je kontaktne podatke pooblaščene osebe javno objavila na spletni strani Osrednje knjižnice Celje in izobesila v prostorih knjižnice.

V. OBNAŠANJE V KNJIŽNIČNIH PROSTORIH, SANKCIJE
Hišni red
22. člen

Obiskovalci knjižnice morajo odgovorno ravnati z računalniško opremo in ostalim knjižničnim inventarjem in paziti na svoje osebne predmete. S svojim obnašanjem ne smejo ovirati dela in študija.
V prostore knjižnice ni dovoljeno prinašati prtljage in opojnih substanc. Pri uporabi knjižničnega gradiva in opreme ni dovoljeno uživanje hrane in pijače; dovoljena je uporaba brezalkoholnih pijač v zaprti embalaži, vendar mora član paziti, da ne polije knjižničnega gradiva ali opreme. V knjižnici ni dovoljeno glasno govorjenje in vpitje, verbalno nasilje in drugo nasilno obnašanje in ravnanje, nedostojno vedenje, kršenje javnega reda in miru, uporaba mobilnega telefona v čitalnici in drugih prostorih za učenje in študij, vstopanje z rolerji, rolkami in drugimi prevoznimi sredstvi.
Knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo osebne lastnine.
Delavci knjižnice so dolžni vzdrževati red, ki je skladen z namembnostjo knjižničnih prostorov. Člani in drugi obiskovalci so dolžni upoštevati navodila zaposlenih. Za otroke, mladino in osebe, ki jim je dodeljeno skrbništvo, odgovornost za varnost in obnašanje prevzemajo njihovi starši ali skrbniki.
V primeru kršitev tega pravilnika in reda sme zaposleni obiskovalca opozoriti na kršitve. Če ta s kršitvijo nadaljuje, sme zahtevati, da zapusti knjižnico. Zaposleni lahko v nadaljevanju pokliče varnostno službo ali policijo, ki kršitelja odstrani iz knjižnice.
Knjižnica omeji uporabo storitev članom, pri katerih se ponavljajo kršitve poslovnika in reda. Izbira omejitve (ustni in pisni opomini, začasne prepovedi, omejitve izposoje, omejitve uporabe opreme, izključitev iz članstva) je odvisna od vrste kršitve in je usmerjena v preprečitev ponovitve kršitve. V primeru izključitve iz članstva knjižnica ne vrača plačane članarine. Član je o izključitvi obveščen pisno.

VI. POSEBNE DOLOČBE
Reklamacije na knjižnične transakcije
23. člen

Knjižnica rešuje reklamacije na podlagi zabeleženih programskih transakcij in izpiskov. Pritožb na neuspešno izvedbo telefonskih in spletnih transakcij (podaljšanj, rezervacij) ne more upoštevati (glej 12. člen).

Darovi
24. člen

Osrednja knjižnica Celje od posameznikov ali ustanov prejema gradivo v dar. S sprejetjem knjižnih in neknjižnih darov se knjižnica ne zavezuje k uvrščanju gradiva v svoje zbirke. Izbor opravi samostojno, na podlagi strokovne presoje in skladno s svojo nabavno politiko.
Knjižnica prevzema darovano knjižnično gradivo v svojih prostorih. Darovalec v knjižnici podpiše izjavo, s katero potrdi svoje lastništvo nad darovanim in svoje strinjanje z nadaljnjim ravnanjem knjižnice. Podrobneje ravnanje z darovi določa Pravilnik o ravnanju s podarjenim gradivom.

Varovanje gradiva in opreme
25. člen

Knjižnica svoje prostore, opremo in gradivo elektronsko varuje z video nadzorom ter zvočnim in alarmnim sistemom. V primeru sprožitve zvočnega alarma za varovanje gradiva so uporabniki knjižnice dolžni sodelovati z zaposlenimi pri odkrivanju in odpravi razloga za alarm.
Knjižnica skladno z veljavnimi določbami s področja varstva osebnih podatkov vodi evidenco o osebah, ki imajo kodo za alarmni sistem in evidenco o video nadzoru. Vpogled v video nadzorni sistem ima direktor knjižnice in upravnik zgradbe.
Knjižnica podrobneje ureja video nadzor v internem aktu s področja varstva osebnih podatkov.

Fotografiranje in snemanje, objave posnetkov, izvajanje promocijskih in drugih dejavnosti
26. člen

Knjižnica vse javne dogodke, ki jih izvaja v svojih prostorih, fotografira in/ali snema ter fotografije in/ali video posnetke uporablja za objavo na svoji spletni strani, v svojem promocijskem gradivu ali za druge smiselno podobne promocijske namene.

Knjižnična pojasnila, reševanje sporov, pritožbe in prošnje
27. člen

Različna sprotna pojasnila v zvezi s knjižničnimi postopki uporabniki prejmejo neposredno pri zaposlenih v knjižnici. Tekoče zaplete uporabniki rešujejo v izposoji ali pri svetovalcih na oddelkih. V primeru nezadovoljstva in nesporazumov se lahko ustno ali pisno obrnejo na vodjo oddelka ali svojo pripombo ali mnenje zapišejo v Knjigo kritik, pohval in predlogov, ki je na voljo v vseh enotah.
Če s predlagano rešitvijo vodje enote uporabnik ni zadovoljen, lahko pisno vlogo ali pritožbo naslovi na upravo knjižnice. Za reševanje pisnih vlog in pritožb je pristojen direktor knjižnice oziroma oseba, ki jo direktor pooblasti. Na vlogo ali pritožbo knjižnica pisno odgovori v tridesetih dneh.


VII. KONČNE DOLOČBE
Veljavnost pravilnika
28. člen

Pravilnik o poslovanju velja od 1. 1. 2024 dalje. S tem dnem preneha veljati Pravilnik o poslovanju OKC št. 0-565/2022, ki je veljal od 2. 2. 2023 dalje.

Celje, 19. 12. 2023
Št.: 0-213/2023

Polonca Bajc Napret,
direktorica

 

Priloge k pravilniku:

Priloga 1: Delovni čas in poletni delovni čas

Priloga 2: Cenik

Priloga 3: Izposojevalni roki

 

Svet zavoda OKC je dal soglasje k  Pravilniku o poslovanju  Osrednje knjižnice Celje na  21. seji,  dne  15. 12. 2023.

* Izterjavo gradiva in denarnih terjatev knjižnice po pogodbi izvaja Odvetniška družba Vesenjak, o.p., d.o.o.

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam