Pravilnik o poslovanju Osrednje knjižnice Celje

Vpisnino član praviloma poravna takoj, nadaljnja podaljšanja letnega članstva pa najkasneje po enem mesecu od evidentiranja članarine. Knjižnica omogoča spletna plačila.Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87/2001), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS št. 29/2003), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/2007) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje (Ur. l. RS 82/04, 108/08, 44/12) je direktorica Osrednje knjižnice Celje s soglasjem Sveta zavoda Osrednje knjižnice Celje sprejela

Pravilnik o poslovanju Osrednje knjižnice Celje.

 

Predmet pravilnika in splošno
1. člen

 

Pravilnik o poslovanju Osrednje knjižnice Celje (v nadaljevanju knjižnica) določa vrste storitev, pravila članstva, načine uporabe knjižnice in njenih storitev ter ureja odnose med uporabniki, člani in knjižnico. Velja v knjižnicah Celje, Dobrna, Šmartno v Rožni dolini, Štore in Vojnik, za zaposlene, člane in uporabnike knjižnice.
Knjižnice so za uporabnike odprte po poslovnem času, ki ga sprejme Svet knjižnice v skladu z letnim načrtom obratovanja knjižnice.
Jezik poslovanja v knjižnicah je slovenski.
V pravilniku uporabljene jezikovne oblike v moškem spolu veljajo za moški in ženski spol.

 

Storitve knjižnice
2. člen

 

Knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga, drugih katalogov knjižnice ter podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • medknjižnično izposojo,
 • usposabljanje za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva in informacij ter pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • preslikovanje iz gradiva, ki je last knjižnice,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • uporabo knjigomatov, računalnikov in druge tehnične opreme za uporabnike,
 • dostop do svetovnega spleta,
 • udeležbo pri dejavnostih in prireditvah.

 

Uporabniki in člani knjižnice
3. člen

 

Knjižnico lahko uporabljajo člani in nečlani. Člani so uporabniki, fizične ali pravne osebe, ki so vpisane v knjižnico in imajo veljavno letno članstvo. S podpisom pristopne izjave ob vpisu v knjižnico so zavezani k spoštovanju pravil knjižnice. Člani lahko v polnem obsegu uporabljajo vse knjižnične storitve v vseh enotah. Uporabnikom, ki jim je članstvo poteklo in tistim uporabnikom, ki niso včlanjeni v knjižnico, knjižnica omogoča uporabo storitev, za katere ne vodi evidenc o izposoji in drugih evidenc.

 

Včlanitev – vpis v knjižnico
4. člen

 

Včlanitev v knjižnico se izvede na podlagi veljavnega osebnega dokumenta, izpolnjene vpisnice in podpisane pristopne izjave. Otrokom ali mladini do 15. leta starosti in osebam, ki jim je dodeljeno skrbništvo, vpis v knjižnico odobrijo starši ali skrbniki, ki zanje podpišejo vpisnico. S podpisom na vpisnici se oseba obveže k spoštovanju Pravilnika o poslovanju Osrednje knjižnice Celje, potrjuje resničnost zapisanih osebnih podatkov in sprejema odgovornosti, ki izhajajo iz članstva.

 

Člani (starši ali skrbniki), ki v knjižnici niso poravnali svojih terjatev, lahko svoje nepolnoletne otroke vpišejo le pod posebnimi pogoji, z omejitvami izposoje.


Pred vpisom je knjižnica dolžna omogočiti bodočim članom, staršem in skrbnikom vpogled v Pravilnik o poslovanju in cenik.

 • Fizične osebe za vpis predložijo veljavni osebni dokument s sliko (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).
 • Tuji državljani z začasnim prebivališčem v Sloveniji ob vpisu predložijo potni list, osebno izkaznico ali drug osebni dokument s sliko ter potrdilo o začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji.
 • Pravne osebe za vpis predložijo vpisnico z žigom in podpisom odgovorne osebe, ki za urejanje poslovanja s knjižnico na vpisnici pooblasti določeno kontaktno osebo (največ tri). Pooblaščena oseba odgovarja za člansko izkaznico, za vse kršitve poslovnika pa odgovarja pravna oseba.

Knjižnica jamči, da se osebni podatki, posredovani na vpisnici, uporabljajo izključno za potrebe poslovanja in knjižničnega obveščanja.   

 • Bodoči individualni član je knjižnici dolžan posredovati ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, podatke o izobrazbi, zaposlitvi ali šoli. Za svoje poslovanje knjižnica potrebuje še podatke za komuniciranje s članom in za obveščanje - številko telefona ali mobilnega telefona, elektronski naslov.
 • Pravne osebe so knjižnici dolžne posredovati uradni naziv, polni naslov sedeža in organizacijske enote, ime in priimek odgovorne osebe, ime in priimek pooblaščene osebe za izposojo gradiva. Knjižnica za svoje poslovanje in obveščanje pravnih oseb potrebuje tudi telefonsko številko in elektronski naslov pooblaščene osebe.

Članstvo velja eno leto od dneva vpisa in se obnovi ob poteku oziroma prvi izposoji ali podaljšanju gradiva. Članstvo v knjižnici se uveljavlja s člansko izkaznico.

 

Spremembe osebnih podatkov članov
5. člen

 

Član je dolžan v 15 dneh obvestiti knjižnico o vsaki spremembi naslova bivališča ali naslova pravne osebe ter o spremembi osebnih ali kontaktnih podatkov (e-mail, telefonska številka). V primeru spremembe osebnih podatkov ali podatkov o pravni osebi mora član v knjižnici predložiti osebni dokument ali ustrezno dokazilo. V nasprotnem primeru sam nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi tega, ker knjižnica z njim ni mogla priti v stik. Kadar je zaradi spremembe osebnih podatkov potrebno zamenjati izkaznico, nosi stroške zamenjave knjižnica.

 

Članarina
6. člen

 

Višino letne članarine za posamezne kategorije članov določa veljavni cenik, ki je dostopen v vsakem oddelku in je objavljen tudi na spletnem mestu Osrednje knjižnice Celje.
Plačila članarine so oproščeni:

 • brezposelni občani,
 • otroci in mladina do 18. leta starosti, oziroma do zaključka srednješolskega izobraževanja, vendar ne dlje kot do dopolnjenega 21. leta starosti,
 • člani Društva bibliotekarjev Celje,
 • invalidi z 80 % (in več) invalidnostjo,
 • prejemniki socialne pomoči na predlog Centra za socialno delo.

Članom, imetnikom evropske kartice za invalide priznavamo 50 % popust na letno članarino.

Člani, ki uveljavljajo nižje cene članarine ali so oproščeni plačila članarine, dokažejo svoj status z ustreznim uradnim dokumentom.
Knjižnica upošteva:   

 • potrdilo o brezposelnosti Zavoda RS za zaposlovanje, ki ne sme biti starejše od enega meseca,
 • potrdilo o prejemanju denarne socialne pomoči Centra za socialno delo s priporočilom Centra za socialno delo,
 • veljavno člansko izkaznico Društva bibliotekarjev Celje,
 • odločbo o stopnji invalidnosti,
 • evropsko kartico ugodnosti za invalide,
 • veljavno potrdilo o šolanju na srednješolski, dodiplomski ali podiplomski stopnji za tekoče šolsko oziroma študijsko leto ali dijaško oziroma študentsko izkaznico z veljavno nalepko za tekoče šolsko oziroma študijsko leto.

Vpisnino član praviloma poravna takoj, nadaljnja podaljšanja letnega članstva pa najkasneje po enem mesecu od evidentiranja članarine. Knjižnica omogoča spletna plačila.


Direktor knjižnice lahko za posameznike ali skupine na podlagi pisne prošnje in ob posebnih dogodkih (npr. dan knjige, kulturni praznik …) odobri brezplačno članarino, določi drugačno višino članarine ali pogoje poslovanja.
Članstvo v knjižnici preneha:

 • na pisno zahtevo člana,
 • eno leto po zadnjem podaljšanju članstva, če član ni aktiven,
 • zaradi grobih kršitev določb tega pravilnika.

Oseba, ki ne želi biti več član knjižnice, lahko s pisno izjavo - izpisnico zahteva izbris svojih podatkov iz knjižničnih evidenc, pri čemer predloži osebni dokument s sliko. Izbris iz evidenc je možen pod pogojem, da je uporabnik v vseh oddelkih poravnal svoje obveznosti do knjižnice. Plačane članarine knjižnica ne vrača.
Če letna članarina ni poravnana, član pa ni izrazil zahteve za prenehanje članstva, članstvo ni aktivno. Neaktivne člane knjižnica po določenem času skladno z Zakonom o knjižničarstvu briše iz evidence. Knjižnica izbriše članske podatke neaktivnih članov, če ti nimajo obveznosti do knjižnice.
Članstvo lahko preneha tudi zaradi večjih kršitev tega pravilnika in kršitev javnega reda in miru. O izpisu iz članstva zaradi kršitev odloča direktor na pisni predlog vodje oddelka. O tem se izda sklep, na podlagi katerega se članu za določen čas odvzamejo vse ali le nekatere pravice do uporabe in obiskovanja knjižnice. Ob tem je član dolžan poravnati vse svoje obveznosti do knjižnice.

 

Članska izkaznica in člansko geslo
7. člen

 

Član prejme ob vpisu izkaznico ali potrdilo za dvig članske izkaznice. Potrdilo uporablja, dokler v knjižnici ne dobi članske izkaznice. Vse knjižnične storitve, ki zahtevajo člansko evidenco, so članom na voljo le ob predložitvi potrdila ali članske izkaznice, ki se glasi na njihovo ime. Član lahko pri poslovanju s knjižnico, kjer deluje brezžično omrežje, uporablja tudi kodo članske izkaznice, ki se zanj generira ob prijavi v Mojo knjižnico mCOBISS-a, ali izkaznico, generirano v mobilnih aplikacijah. Identifikacija s člansko črtno kodo je ob vsakem obisku obvezna. Potrdilo in članska izkaznica nista prenosljiva na drugo osebo. Knjižničar ima pravico, da ob sumu zlorabe preveri identiteto imetnika in od obiskovalca zahteva osebni dokument s sliko. Če ugotovi kršitev določila o neprenosljivosti, ukrepa z odvzemom izkaznice. Knjižnica o odvzemu izkaznice člana pisno obvesti.
Član je izkaznico dolžan varovati pred izgubo, zlorabo in poškodbami. V primeru izgube ali kraje je odgovoren za vse posledice njene uporabe, dokler knjižnice ne obvesti o tem. Izgubo ali krajo mora takoj sporočiti knjižnici. V primeru mladoletnosti člana so za to odgovorni starši oziroma skrbniki. Člani so materialno in kazensko odgovorni za zlorabo članske izkaznice. Izgubljeno, ukradeno ali poškodovano izkaznico knjižnica nadomesti na stroške člana.
Član ima pravico zaprositi za brezplačno zamenjavo obrabljene izkaznice, če so od njene izdelave pretekla najmanj tri leta.
Pravnim osebam, ki so članice knjižnice, lahko knjižnica dodeli največ tri izkaznice.

 

Izposoja in uporaba gradiva
8. člen

 

Knjižnica izposoja in daje v uporabo knjižničarsko obdelano in opremljeno gradivo. Knjižnično gradivo smejo izposojati samo knjižnični delavci. Večino gradiva si je mogoče izposoditi na dom, pri nekaterih vrstah gradiva pa velja omejitev in se lahko izposodijo le za čitalniško rabo v knjižnici. Knjižnično gradivo, ki ga želijo obiskovalci uporabljati v knjižnici, se lahko uporablja le v oddelku, kjer je gradivo postavljeno. Prenos v druge dele knjižnice ali v čitalnico brez evidentiranja izposoje ni dovoljen.
Knjižnica na dom ne posoja redkih in dragocenih del, čitalniškega gradiva, ki je podpora študijskemu delu v knjižnici, gradiva, ki predstavlja nesamostojne dele celote (priloge, tabele, deli multimedijskih kompletov ipd.) in zadnjih ali vezanih številk časopisov.
Izposoja je možna na podlagi veljavne članske izkaznice in veljavnega članstva. Član si lahko izposodi gradivo za določeno izposojevalno dobo, ki jo knjižnica določi po tipu gradiva. Čas izposoje je razviden iz spletnega kataloga in je objavljen na spletni strani knjižnice (Izposoja – tabela rokov). Ob izposoji se roki vrnitve natisnejo na knjižničnem izpisku.
Izposoja na samopostrežnih knjigomatih je mogoča le s člansko izkaznico. Član najprej registrira svojo člansko izkaznico oziroma njeno elektronsko različico, nato pa vse gradivo, ki si ga želi izposoditi na dom. Po zaključku izposoje se mora odjaviti. Za napake, nastale zaradi neupoštevanja navodil, in posledice, ki lahko nastanejo zaradi zapuščanja knjigomata sredi postopka in brez odjave, knjižnica ne odgovarja.
Član si ne sme izposoditi več izvodov istega naslova. Knjižnični delavec sme pred izposojo od nosilca članske izkaznice zahtevati osebni dokument s sliko, prav tako je uporabnik knjižnice ob izhodu dolžan pokazati knjižnično gradivo, člansko izkaznico oziroma njeno elektronsko različico in osebni dokument s sliko. Član ali pooblaščenec je dolžan ob izposoji preveriti stanje gradiva in opozoriti na poškodbe. Knjižničar je dolžan poškodbe popisati. Za izposojeno gradivo so člani odgovorni, dokler je izposojeno na njihovo ime. Izposojenega gradiva ni dovoljeno posojati drugim osebam, čeprav gre za člane knjižnice.
Pravne osebe si gradivo izposojajo z medknjižnično izposojo ali prek pooblaščene kontaktne osebe, ki se identificira s člansko izkaznico.

 

Izposoja s pooblastilom in dostava na dom
9. člen

 

Knjižnično gradivo lahko izjemoma prevzame tudi oseba, ki ni imetnik izkaznice, vendar le s pooblastilom imetnika. Knjižničar lahko od prevzemnika zahteva vpogled v njegov osebni dokument s sliko. Ob prevzemu gradiva pooblaščenec prejme izpisek, ki bi ga sicer prejel član.
Članom knjižnice, ki zaradi invalidnosti, bolezni ali starosti ne morejo obiskati knjižnice, knjižnica po dogovoru dostavlja želeno gradivo na dom. O izboru gradiva, pogostosti izposoje in terminih obiskov se član in knjižnica usklajujeta.

 

Izpisi in računi
10. člen

 

Član dobi ob izposoji tiskan izpis evidence stanja v obiskanem oddelku (seznam gradiva in seznam neporavnanih obveznosti). Ob poravnavi denarnih terjatev dobi uporabnik tudi izpis računa. Vročitev izpisa oziroma računa je s strani knjižničarjev v izposoji obvezna. Uporabnik je dolžan takoj preveriti, ali knjižnični izpis ustreza dejanskemu stanju in urediti morebitno neskladje; preveri zapisane roke vrnitve in podaljšanja rokov, seznam izposojenega in rezerviranega gradiva, evidentirane terjatve …). Kasnejših reklamacij knjižnica ne upošteva.Račun je treba prevzeti in ga zadržati neposredno po odhodu iz knjižnice.
Član lahko za lastne potrebe naroči poseben izpis podatkov o svojih preteklih izposojah v knjižnici. Zaradi varovanja osebnih podatkov je izpis možen le po predhodnem dogovoru s knjižničarjem in ob dodatni identifikaciji z osebnim dokumentom. Stroške izpisa član plača po ceniku.

 

Podaljšanje rokov izposoje
11. člen

 

Rok izposoje se praviloma podaljša pred iztekom roka. Podaljšanje je izvedljivo, če gradivo ni rezervirano ali nima programske omejitve podaljšanj (npr. gradivo pod tretjim opominom, določeni naslovi revij).
Knjižnica lahko v primeru velikega povpraševanja kateremukoli naslovu določi krajši rok izposoje in/ali začasno ukine možnost podaljšanja roka izposoje.
Podaljšanje se lahko izvede ob obisku knjižnice, samostojno pa na knjigomatih za samostojno izposojo, prek telefonskega odzivnika - bibliofona, spletne aplikacije COBISS/Moja knjižnica ali aplikacije za mobilne naprave mCOBISS. Vsi načini zagotavljajo povratno informacijo o uspešnosti podaljšanj in novih datumih vrnitve. V primeru, da podaljšanje ni možno, mora član gradivo pravočasno vrniti.
Telefonsko podaljšanje v knjižnici je namenjeno primerom, ko član zaradi daljše zamude, opomina ali poteka članstva podaljšanja ne more izvesti samostojno. Knjižnica podaljšanje izvede na podlagi njegove članske številke. Če članu podaljšanje rokov preprečuje potek članstva, knjižnica ob podaljšanju izposojevalnih rokov podaljša tudi njegovo članstvo in evidentira ustrezno letno članarino, preveri pa tudi članove kontaktne podatke.Reklamacij na podaljšanje, opravljeno na osnovi osebnega telefonskega klica v knjižnico in na zahteve, poslane na nenamenske naslove, knjižnica ne sprejema; član je dolžan uspešnost teh podaljšanj čim prej še sam preveriti.
Knjižnica ne podaljšuje čakalne dobe čakajočega rezerviranega gradiva in časa, ki ga članu določi za nadomestitev poškodovanih, pogrešanih ali izgubljenih izvodov.

 

Rezervacije knjižničnega gradiva in obvestila
12. člen

 

Član lahko rezervira gradivo prek interneta v programu Moja knjižnica ali z aplikacijo za mobilne naprave mCOBISS, pri čemer se vedno identificira s svojo člansko številko. Rezervira lahko prosto ali izposojeno gradivo. Ob rezervaciji izposojenega gradiva je uvrščen na čakalno listo. Gradivo lahko rezervira, če ima v Moji knjižnici vpisano mobilno telefonsko številko in/ali svoj elektronski naslov, da ga knjižnica lahko o prispelem oziroma pripravljenem rezerviranem gradivu obvesti na elektronski naslov ali s SMS obvestilom. Član mora poskrbeti za pravilnost teh podatkov in dostopnost izbranega načina obveščanja. Čakajoče gradivo mora pravočasno prevzeti, ali pa svoj prevzem pravočasno preklicati.

 

Vračilo izposojenega gradiva in druga vračila
13. člen

 

Izposojeno gradivo član praviloma vrne do izteka roka izposoje, in to med delovnim časom knjižnice, kjer si je gradivo izposodil. Gradivo lahko vrne brez članske izkaznice. Na knjigomatu za samostojno vračilo so vračila možna tudi izven delovnega časa. Morebitno nedelovanje aparata izven delovnega časa knjižnice ni razlog za reklamacijo. Gradivo, ki ga člani iz različnih razlogov posredujejo knjižnici (za morebitne zamene izgubljenega, poškodovanega gradiva), ali poškodovano in že odpisano knjižnično gradivo, ki ga člani ustrezno nadomestijo ali plačajo, knjižnica vrne ali preda članom. Gradivo lahko prevzamejo v dogovorjenem roku, a najkasneje po enem mesecu. Po tem času knjižnica ni več dolžna hraniti tega gradiva.

 

Reklamacije na knjižnične transakcije
14. člen

 

Knjižnica rešuje reklamacije na podlagi zabeleženih programskih transakcij in izpiskov. Pritožb na neuspešno izvedbo telefonskih in spletnih transakcij (podaljšanj, rezervacij) ne more upoštevati (glej 12. člen).

 

Elektronsko obveščanje članov in odgovornost
15. člen

 

Člani se lahko v »Moji knjižnici« samostojno naročijo na različna elektronska obvestila, ki so jim v pomoč pri vodenju evidence. Dve obvestili knjižnica nastavi sama ob vpisu: obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu in obvestilo o neporavnanih terjatvah; član lahko tudi ob obisku knjižnice zaprosi za spremembe nastavitev. Za nepolnoletne osebe in osebe, ki jim je dodeljeno skrbništvo, naslavljanje teh obvestil določijo starši ali skrbniki.Knjižnica s partnerji ne more zagotoviti povsem zanesljivega obveščanja. Izpadi obvestil, ki niso povzročeni na knjižnični strani, ampak so posledica izpadov omrežja operaterjev, prekinitev električne energije, različnih tehničnih motenj, ne morejo biti predmet reklamacij.

 

Prekoračitve rokov izposoje in plačilo dolgov
16. člen

 

Če član gradiva ne vrne pravočasno, začne za vsako izposojeno enoto gradiva teči dnevna zamudnina. V primeru izposoje kompletov je enota gradiva komplet.
Knjižnica nevrnjeno gradivo terja s pisnimi opomini, poslanimi po pošti. Zaporedoma odpošlje tri opomine. Za nepolnoletne in osebe, ki jim je dodeljeno skrbništvo, se opomini naslovijo na starše ali skrbnike. Tretji opomin se odpošlje priporočeno. Vsak opomin vsebuje izpis nevrnjenega gradiva in datum njegove izposoje, prav tako ceno opomina in dnevne zamudnine. Stroški zamudnine in opominov se seštevajo. Član je dolžan pregledati izpis na opominu in knjižnici takoj sporočiti pripombe. Knjižnica ne upošteva kasnejših reklamacij.
Član, ki je prejel tretji opomin, ne more poslovati s knjižnico, dokler ne vrne izposojenega gradiva in ne poravna zamudnih stroškov.
Član ne more več koristiti storitev knjižnice, če   

 • skupne terjatve presegajo znesek, ki ga določi knjižnica, ali
 • prejme tretji opomin ali
 • ima evidentirane knjižnične terjatve, ki so starejše od 45 dni.

Če član kljub opominom gradiva ne vrne ali ne poravna knjižničnih terjatev, knjižnica dolgove terja sama ali primer preda pooblaščenemu izterjevalcu* ali sodišču. Dolgovi do knjižnice, ki se izkazujejo le v denarju, so izterljivi tudi brez predhodnega opominjanja. Izterjava se zaračunava v skladu s cenikom pooblaščene organizacije za izterjavo. Za potrebe izterjave so osebni podatki uporabnikov obravnavani v skladu z zakonskimi določili o varstvu osebnih podatkov.

 

Poškodbe gradiva in opreme, izguba in nadomestilo gradiva
17. člen

 

Uporabnik gradiva ne sme zamazati, podčrtavati, trgati, vihati strani ali ga kako drugače poškodovati, odstranjevati oznak lastništva in knjižničnih nalepk. Prav tako ne sme sam lepiti ali popravljati poškodovanega knjižničnega gradiva. Če član gradivo med izposojo poškoduje, mora na to ob vračilu opozoriti knjižnico. Škodo in možnost popravila gradiva oceni vodja oddelka, ki določi nadaljnji postopek in rok.Izgubo gradiva mora član čim prej javiti knjižnici.
Izgubljeno ali uničeno gradivo lahko član po predhodnem dogovoru z vodjem oddelka nadomesti z drugim gradivom ali plača ocenjeno vrednost gradiva. Ta se določi v višini nabavne cene novega gradiva v času nabave gradiva; letna amortizacija se ne upošteva. Prinesenemu nadomestnemu izvodu ali ocenjeni vrednosti izgubljenega gradiva se dodajo stroški obdelave in opreme gradiva v skladu s cenikom knjižnice. Član je dolžan spoštovati rok, do katerega mora nadomestiti ali plačati gradivo.
Če član izgubi ali poškoduje del sestavljenega gradiva (del kompleta), knjižnici nadomesti komplet ali njegovo protivrednost. Če člani vrnejo gradivo brez knjižničnih oznak in opreme, poravnajo strošek nadomestila po ceniku knjižnice.

 

Informacije o knjižničnem gradivu
18. člen

 

Podatke o gradivu član lahko poišče v računalniškem katalogu COBISS, dostopnem prek spletne strani Osrednje knjižnice Celje ali aplikacije za mobilne naprave mCOBISS. Član lahko dobi kratke informacije o dostopnosti gradiva tudi po telefonu, elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na knjižničnem servisu »Vprašajte knjižničarje«.

 

Reproduciranje knjižničnega gradiva
19. člen

 

Knjižnica pri reproduciranju gradiva upošteva Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Svojim članom reproducira le svoje knjižnično gradivo, in to v omejenem obsegu. Nekaterega gradiva ne reproducira. Fotokopije in druge reprodukcije zaračunava po veljavnem ceniku knjižnice. Knjižnica ni odgovorna za reproduciranja, ki jih uporabniki opravijo sami.

 

Medknjižnična izposoja
20. člen

 

Gradivo, ki ga knjižnica nima, je mogoče naročiti z medknjižnično izposojo. Storitev je namenjena izmenjavi strokovnega, izobraževalnega in študijskega gradiva. Stroški medknjižnične izposoje se obračunavajo po veljavnem ceniku. Rok vrnitve in podaljšanje rokov izposoje za gradivo, izposojeno iz druge knjižnice, določi ta knjižnica. Članu se ta rok izposoje skrajša zaradi pošiljanja po pošti. Naročeno gradivo, ki ga naročnik ne prevzame, knjižnica zaračuna kot realizirano medknjižnično izposojo.
Medknjižnična izposoja gradiva med splošnimi knjižnicami na celjskem območju se izvaja skladno s podpisanim dogovorom o izvajanju medknjižnične izposoje na območju. Splošne knjižnice na območju so: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Knjižnica Laško, Osrednja knjižnica Mozirje, Knjižnica Rogaška Slatina, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Knjižnica Šentjur, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Knjižnica Velenje, Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi in Medobčinska splošna Knjižnica Žalec.

 

Darovi
21. člen

 

Osrednja knjižnica Celje od posameznikov ali ustanov prejema gradivo v dar. S sprejetjem knjižnih in neknjižnih darov se knjižnica ne zavezuje k uvrščanju gradiva v svoje zbirke. Izbor opravi samostojno, na podlagi strokovne presoje in skladno s svojo nabavno politiko.
Knjižnica prevzema darovano knjižnično gradivo v svojih prostorih. Darovalec v knjižnici podpiše izjavo, s katero potrdi svoje lastništvo nad darovanim in svoje strinjanje z nadaljnjim ravnanjem knjižnice. Podrobneje ravnanje z darovi določa Pravilnik o ravnanju s podarjenim gradivom.

 

Uporaba računalnikov
22. člen

 

Obiskovalci knjižnice, člani in nečlani, imajo pravico uporabljati računalniško opremo v lasti knjižnice in dostopati do interneta prek knjižničnega omrežja.
Knjižnica je skladno s pravili uporabe akademskega omrežja Arnes dolžna voditi evidenco vseh, ki se v njenem omrežju priključujejo na internet, zato so nečlani pred uporabo računalnikov in interneta dolžni za pridobitev gesla predložiti veljavni osebni dokument s sliko, člani pa se registrirajo s številko izkaznice in članskim geslom.
Knjižnica omejuje  in prepoveduje javni dostop do neprimernih ter varnostno tveganih spletnih vsebin. Preprečuje dostop knjižničnih računalnikov do nasilnih, sovražnih vsebin in pornografije, ne dovoljuje rabe knjižničnih računalnikov za sovražno komuniciranje. Knjižničar lahko od obiskovalca zahteva, da prekine pregledovanje neprimernih spletnih vsebin. Knjižnica  nečlanom in mladoletnim članom rabo tudi časovno in prostorsko omejuje. Za zlorabo knjižničnih računalnikov s strani njenih uporabnikov, ne odgovarja knjižnica, temveč kazensko in materialno uporabniki sami.
Uporabo knjižničnih računalnikov in brezžičnega omrežja natančneje opredeljuje poseben knjižnični pravilnik, plačljive postavke pa knjižnični cenik.

 

Varovanje gradiva in opreme
23. člen

 

Knjižnica svoje prostore, opremo in gradivo elektronsko varuje z video nadzorom ter zvočnim in alarmnim sistemom. V primeru sprožitve zvočnega alarma za varovanje gradiva so uporabniki knjižnice dolžni sodelovati z zaposlenimi pri odkrivanju in odpravi razloga za alarm.

 

Fotografiranje in snemanje, objave posnetkov, izvajanje promocijskih in drugih dejavnosti
24. člen

 

Knjižnica lahko vsa dogajanja v svojih prostorih fotografira ali snema ter posnetke uporablja za objavo na spletu, v svojem promocijskem gradivu ali za druge namene.
Izvajanje anket, promocije in prodaje, snemanja in fotografiranja v knjižnici ter izvajanje drugih dejavnosti je možno le ob predhodnem soglasju direktorja knjižnice.

 

Obnašanje v knjižničnih prostorih, sankcije
25. člen

 

Obiskovalci knjižnice morajo odgovorno ravnati z računalniško opremo in ostalim knjižničnim inventarjem in paziti na svoje osebne predmete. S svojim obnašanjem ne smejo ovirati dela in študija.
V prostore knjižnice ni dovoljeno prinašati prtljage in opojnih substanc. Pri uporabi knjižničnega gradiva in opreme ni dovoljeno uživanje hrane in pijače; dovoljena je uporaba brezalkoholnih pijač v zaprti embalaži, vendar mora član paziti, da ne polije knjižničnega gradiva ali opreme. V knjižnici ni dovoljeno glasno govorjenje in vpitje, verbalno nasilje in drugo nasilno obnašanje in ravnanje, nedostojno vedenje, kršenje javnega reda in miru, uporaba mobilnega telefona v čitalnici in drugih prostorih za učenje in študij, vstopanje z rolerji, rolkami in drugimi prevoznimi sredstvi.
Knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo osebne lastnine.
Delavci knjižnice so dolžni vzdrževati red, ki je skladen z namembnostjo knjižničnih prostorov. Člani in drugi obiskovalci so dolžni upoštevati navodila zaposlenih. Za otroke, mladino in osebe, ki jim je dodeljeno skrbništvo, odgovornost za varnost in obnašanje prevzemajo njihovi starši ali skrbniki.
V primeru kršitev tega pravilnika in reda sme zaposleni obiskovalca opozoriti na kršitve. Če ta s kršitvijo nadaljuje, sme zahtevati, da zapusti knjižnico. Zaposleni lahko v nadaljevanju pokliče varnostno službo ali policijo, ki kršitelja odstrani iz knjižnice.
Knjižnica omeji uporabo storitev članom, pri katerih se ponavljajo kršitve poslovnika in reda. Izbira omejitve (ustni in pisni opomini, začasne prepovedi, omejitve izposoje, omejitve uporabe opreme, izključitev iz članstva) je odvisna od vrste kršitve in je usmerjena v preprečitev ponovitve kršitve. V primeru izključitve iz članstva knjižnica ne vrača plačane članarine. Član je o izključitvi obveščen pisno.

 

Dolžnosti knjižnice do uporabnikov in članov
26. člen

 

Osebje knjižnice je z uporabniki dolžno ravnati v skladu s Pravilnikom o poslovanju. Upoštevati mora veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter zagotavljati varstvo in tajnost podatkov, ki jih ob vpisu ali kasneje člani izročijo knjižnici zaradi evidence članstva. Prav tako je dolžno spoštovati zakonodajo o varstvu avtorske in sorodnih pravic. Knjižničarji pri delu in ravnanju sledijo Etičnemu kodeksu slovenskih knjižničarjev. Do uporabnikov knjižnice so vljudni in spoštljivi, enako pa pričakujejo tudi od obiskovalcev.

 

Knjižnična pojasnila, reševanje sporov, pritožbe in prošnje
27. člen

 

Različna sprotna pojasnila v zvezi s knjižničnimi postopki uporabniki prejmejo neposredno pri zaposlenih v knjižnici. Tekoče zaplete uporabniki rešujejo v izposoji ali pri svetovalcih na oddelkih. V primeru nezadovoljstva in nesporazumov se lahko ustno ali pisno obrnejo na vodjo oddelka ali svojo pripombo ali mnenje zapišejo v Knjigo kritik, pohval in predlogov, ki je na voljo v vseh enotah. V primeru nadaljnjega nezadovoljstva ali časovno oddaljenih dogodkov lahko svojo pisno vlogo naslovijo na posebno knjižnično komisijo. Vlogi lahko dodajo različne priloge, ki potrjujejo navedbe. Komisija obravnava prošnje in pritožbe in odloča na podlagi evidentiranih transakcij, knjižničnih izpisov ter različnih dokazil, ki jih priloži uporabnik. Komisija na vloge pisno odgovori v tridesetih dneh.

Naslov komisije: Osrednja knjižnica Celje, Komisija za vloge in pritožbe, Muzejski trg 1 a, 3000 Celje.

Spore, ki jih knjižnica in uporabniki ne rešijo sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Celju.

 

Končne določbe
28. člen

 

Pravilnik o poslovanju velja od 1. 3. 2018 dalje. S tem dnem preneha veljati  Pravilnik o poslovanju OKC št. 0-465/2015 , ki je veljal od 1. 1. 2016 dalje.

mag. Polona Rifelj, direktorica

 

Celje, 19. 2. 2018
Št.: 0-59/2018

Svet zavoda OKC je dal soglasje k Pravilniku o poslovanju Osrednje knjižnice Celje na 8. seji, dne 19. 2. 2018.

* Izterjavo gradiva in denarnih terjatev knjižnice po pogodbi izvaja Creditexpress d.o.o.

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam