skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda   Osrednja knjižnica Celje, Muzejski trg 1a, 3000 Celje
Odgovorna uradna oseba   Polonca Bajc Napret, direktorica
Datum zadnje spremembe   01.08.2022
Spletni naslov kataloga   http://www.knjiznica-celje.si
Druge oblike kataloga   Tiskana oblika kataloga je dostopna v upravi Osrednje knjižnice Celje v času uradnih ur

 

Ustanovitveni akt  
Strategija OKC  
Opis delovnega
področja zavoda 
 

Kot splošna knjižnica opravlja naslednje dejavnosti

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire
 • posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve
 • sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij
 • pridobiva in izobražuje uporabnike
 • skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik
 • opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo
 • zagotavlja storitve za prebivalce s posebnimi potrebami
 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, namenjene spodbujanju bralne kulture
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice
 • prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja
 • vzdržuje stike s sorodnimi knjižnicami doma in v tujini
 • izmenjuje knjižnične prireditve in razstave
 • pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki
 • izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju knjižničarstva
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah
 • izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse knjižničarstva
 • skrbi za usklajen razvoj svoje knjižnične mreže in strokovno svetuje knjižnicam na svojem območju
 • v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju družboslovja in humanistike
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot
  ORGANIZACIJSKE ENOTE: ODDELKI IN DEJAVNOSTI
Uprava
 • Tajništvo – kadrovsko upravne in organizacijske zadeve: Tjaša Dovgan
 • Računovodstvo: Mateja Podpečan, Andrej Kure
Nabava in obdelava knjižničnega gradiva
 • Mica Zorko
Delo z uporabniki – oddelki izposoje
 •    Knjižnica Celje: dr. Alenka Hren Medved
 •    Krajevne knjižnice: Betka Hutinski
  •    Knjižnica Dobrna
  •    Knjižnica Šmartno v Rožni dolini
  •    Knjižnica Štore
  •    Knjižnica Vojnik
Informatika in območnost 
 •   Lea Očko

Izobraževanje in razvoj

 •   dr. Andreja Videc

Domoznanstvo

 •   dr. Alenka Hren Medved

Univerza za III. življenjsko obdobje

 •    Tadej Strnad
 •    Mojca Videmšek
Organizacija programov za mlade bralce
 •    Ida Kreča
Odnosi z javnostmi in prireditve
 •    Mojca Videmšek
 •    Tadej Strnad
Organi zavoda   Svet zavoda
 • Stane Rozman, predsednik
 • Darja Kaučič
 • Matej Lednik
 • Maja Papič Lindič
Strokovni svet
 • Jolanda Železnik, predsednica
 • Petra Širko Poljanšek, namestnica
 • Matej Jazbinšek
 • Brina Zabukovnik Jerič
 • Lea Očko
 • Mica Zorko
Kontaktni podatki
uradne osebe, pristojne
za posredovanje informacij
javnega značaja
  Polonca Bajc Napret, direktorica
(03) 426 17 08
Drugi kontaktni podatki  

Pritožbe in pripombe uporabnikov

 • Tatjana Klarer Kramer

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 • Lea Očko

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda}

 

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu:
http://zakonodaja.gov.si
 
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje (Uradni list RS, št. 82/04, 108/08 in 46/12)
 • Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15)
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03)
 • Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
 • Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03)
 • Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03 in 74/17)
 • Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10, 18/11, 43/12 in 90/12)
 • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06)
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07)
 • Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 107/01, s spremembami in dopolnitvami)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, s spremembami in dopolnitvami)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/94, s spremembami in dopolnitvami)Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami)Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS 56/02, s spremembami in dopolnitvami)Zakon za uravnoteženje javnih financ ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13
 • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uradni list EU, št. L119)
Opis delovnega
področja zavoda 
 

Kot splošna knjižnica opravlja naslednje dejavnosti

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire
 • posreduje bibliografske in druge informacijske proizvodein storitve
 • sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij
 • pridobiva in izobražuje uporabnike
 • skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik
 • opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo
 • zagotavlja storitve za prebivalce s posebnimi potrebami
 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, namenjene spodbujanju bralne kulture
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice
 • prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja
 • vzdržuje stike s sorodnimi knjižnicami doma in v tujini
 • izmenjuje knjižnične prireditve in razstave
 • pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki
 • izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju knjižničarstva
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah
 • izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse knjižničarstva
 • skrbi za usklajen razvoj svoje knjižnične mreže in strokovno svetuje knjižnicam na svojem območju
 • v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju družboslovja in humanistike
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu
Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Osrednje knjižnice Celje. Za dostop je potreben internetni brskalnik. Fizični dostop pa je mogoč v prostorih Osrednje knjižnice Celje v času uradnih ur.
Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS 155/03)

V skladu z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ; Ur. l. RS, št. 24/03 s spremembami in dopolnitvami) velja za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa informacij javnega značaja, ki jih posreduje Osrednja knjižnica Celje naslednji stroškovnik: fotokopija A4 enostransko 0,10 €, skeniranje A4 enostransko 0,10 € ,strošek CD-ja ali DVD-ja 0,50 €, strošek pošiljanja po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.
                           

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam