Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda   Osrednja knjižnica Celje, Muzejski trg 1a, 3000 Celje
Odgovorna uradna oseba   Polona Rifelj, direktorica
Datum zadnje spremembe   22.5.2018
Spletni naslov kataloga   http://www.knjiznica-celje.si
Druge oblike kataloga   Tiskana oblika kataloga je dostopna v upravi Osrednje knjižnice Celje v času uradnih ur

 

Ustanovitveni akt  
Strategija OKC  
Opis delovnega
področja zavoda 
 

Kot splošna knjižnica opravlja naslednje dejavnosti

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire
 • posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve
 • sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij
 • pridobiva in izobražuje uporabnike
 • skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik
 • opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo
 • zagotavlja storitve za prebivalce s posebnimi potrebami
 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, namenjene spodbujanju bralne kulture
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice
 • prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja
 • vzdržuje stike s sorodnimi knjižnicami doma in v tujini
 • izmenjuje knjižnične prireditve in razstave
 • pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki
 • izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju knjižničarstva
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah
 • izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse knjižničarstva
 • skrbi za usklajen razvoj svoje knjižnične mreže in strokovno svetuje knjižnicam na svojem območju
 • v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju družboslovja in humanistike
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot
  ORGANIZACIJSKE ENOTE: ODDELKI IN DEJAVNOSTI
Uprava
 • Tajništvo – kadrovsko upravne in organizacijske zadeve: Tjaša Dovgan in Andrej Kure
Nabava in obdelava knjižničnega gradiva
 • Mica Zorko
Delo z uporabniki – oddelki izposoje
 •    Knjižnica Celje: Alenka Hren Medved
 •    Krajevne knjižnice: Betka Hutinski
  •    Knjižnica Dobrna
  •    Knjižnica Šmartno v Rožni dolini
  •    Knjižnica Štore
  •    Knjižnica Vojnik
Strokovne službe in koordinacija programa OOK
 • Andreja Videc

Domoznanstvo

 • Alenka Hren Medved

Univerza za III. življenjsko obdobje

 •    Slavica Hrastnik
Organizacija programov za mlade bralce
 •    Ida Kreča
Odnosi z javnostmi
 •    Polonca Bajc Napret
Organi zavoda   Svet zavoda
 • Stanislav Rozman, predsednik
 • Stanko Esih
 • Darja Kaučič
 • Matevž Jug
 • Andreja Videc
Strokovni svet
 • Matjaž Neudauer, predsednik
 • Alenka Hren Medved
 • Alja Bratuša
 • Mica Zorko
 • Jolanda Železnik
 • Petra Širko Poljanšek
Kontaktni podatki
uradne osebe, pristojne
za posredovanje informacij
javnega značaja
  Polona Rifelj, direktorica
(03) 426 17 08
Drugi kontaktni podatki  

Pritožbe uporabnikov

 • Tatjana Klarer Kramer

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 • Lea Očko

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda}

 

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu:
http://zakonodaja.gov.si
 
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje (Uradni list RS, št. 82/04, 108/08 in 46/12)
 • Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15)
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03)
 • Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
 • Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03)
 • Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03 in 74/17)
 • Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10, 18/11, 43/12 in 90/12)
 • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06)
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07)
 • Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 107/01, s spremembami in dopolnitvami)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, s spremembami in dopolnitvami)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/94, s spremembami in dopolnitvami)Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami)Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS 56/02, s spremembami in dopolnitvami)Zakon za uravnoteženje javnih financ ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12, s spremembami in dopolnitvami)
 • Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13
 • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uradni list EU, št. L119)
Opis delovnega
področja zavoda 
 

Kot splošna knjižnica opravlja naslednje dejavnosti

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire
 • posreduje bibliografske in druge informacijske proizvodein storitve
 • sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij
 • pridobiva in izobražuje uporabnike
 • skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik
 • opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo
 • zagotavlja storitve za prebivalce s posebnimi potrebami
 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, namenjene spodbujanju bralne kulture
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice
 • prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja
 • vzdržuje stike s sorodnimi knjižnicami doma in v tujini
 • izmenjuje knjižnične prireditve in razstave
 • pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki
 • izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju knjižničarstva
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah
 • izvaja temeljne raziskave na področju teorije in prakse knjižničarstva
 • skrbi za usklajen razvoj svoje knjižnične mreže in strokovno svetuje knjižnicam na svojem območju
 • v okviru domoznanske dejavnosti izvaja temeljne raziskave na področju družboslovja in humanistike
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu
Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Osrednje knjižnice Celje. Za dostop je potreben internetni brskalnik. Fizični dostop pa je mogoč v prostorih Osrednje knjižnice Celje v času uradnih ur.
Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS 155/03)

V skladu z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ; Ur. l. RS, št. 24/03 s spremembami in dopolnitvami) velja za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa informacij javnega značaja, ki jih posreduje Osrednja knjižnica Celje naslednji stroškovnik: fotokopija A4 enostransko 0,10 €, skeniranje A4 enostransko 0,10 € ,strošek CD-ja ali DVD-ja 0,50 €, strošek pošiljanja po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.
                           

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka